Jana Gana Mana- India National Anthem Lyrics

Jana Gana Mana- India National Anthem Lyrics

Jana Gana Mana Adhinayak Jay hai,

Bharat Bhagya Vidhata.

Punjab Sindh Gujarat Maratha ,

Dravid Utkal Banga.

Vindhya Himachal Yamuna Ganga,

Uchchhal Jaladhi Tiranga.

Tav Subh Name Jage,

Tav Subh Ashish Mange.

Gaaye tav jay gatha,

Jana Gana Mangal Daayak Jay Hai ,

Bharat Bhagya Vidhata.

Jay hai Jay hai Jay hai,

Jay Jay Jay Jay Hai….

Leave a Comment